Thunder Bay River Restaurant

1315 W. Chisholm St. 
Alpena, MI  49707 

989-340-0831 

www.thunderbayriverrestaurant.com