Dodge Marine & Storage
2111 Long Lake Park Road
Alpena
Phone: 989-595-5040